601 935 001
Usługi

Prawo Papierów Wartościowych

     Pozostajemy w pełni świadomi, że współczesny obrót charakteryzuje się występowaniem szeregu papierów wartościowych, pełniących różnorodne funkcje. Mając wzgląd na charakter prawa, jakie jest związane z danym papierem wartościowym, oferujemy usługi związane z papierami:

  • wierzycielskimi (weksle, czeki, obligacje, bankowe papiery wartościowe, warranty subskrypcyjne);
  • udziałowymi (akcje i certyfikaty inwestycyjne);
  • towarowymi (konosamenty i dowody składowe).

Nasza działalność zarówna samodzielnej problematyki papierów wartościowych, jak i kwestii związanych z innymi dziedzinami, np. prawa handlowego, prawa spółek, praw bankowego czy prawa transportowego oraz morskiego. W praktyce stosuje się papiery wartościowe jako środki zabezpieczenia roszczeń, lokacji kapitału, obrotu inkorporowanymi prawami, środki płatnicze, czy jako środki pozwalające ustalić osoby uprawnione z prawa związanego z papierem wartościowym. Zważywszy zaś na bogactwo tematyczne omawianej dziedziny, świadczymy kompleksowe usługi dotyczące:

  • emisji i obrotu papierami wartościowymi;
  • zabezpieczenia roszczeń za pomocą papierów wartościowych;
  • dokapitalizowania przedsięwzięć inwestycyjnych z wykorzystaniem papierów wartościowych;
  • umarzania papierów wartościowych;
  • dochodzenia roszczeń z papierów wartościowych;
  • badania ważności papierów wartościowych, prawidłowości ich sporządzenia i puszczenia w obieg oraz wykonalności praw związanych z papierem;
  • fałszowania i oszustw z wykorzystaniem papierów wartościowych.

W toku długoletniej pracy zawodowej i naukowej wykształciliśmy ponadto podspecjalizacyjną zajmującą się w szczególności prawem wekslowym. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat wystarczy kliknąć tutaj.