601 935 001
Usługi

Prawo Medyczne

     Prawo medyczne jest gałęzią prawa będącą zbiorem norm regulujących stosunki na linii pacjent – podmiot świadczący usługi medyczne. Normuje m.in. prawa i obowiązki pacjenta, lekarzy, personelu medycznego, czy status zakładów opieki zdrowotnej oraz sposób ich funkcjonowania. Mając na względzie problemy i potrzeby pacjentów, a także lekarzy oraz podmiotów świadczących usługi medyczne, przedstawiamy kompleksową ofertę skierowaną do środowiska medycznego.

Prowadzimy sprawy dotyczące:

 • szkód majątkowych i niemajątkowych na osobie (śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, krzywda) w następstwie popełnienia tzw. „błędów lekarskich” przy wykonywaniu zabiegów o charakterze leczniczym lub estetycznym;
 • naruszenia dóbr osobistych pacjentów i lekarzy;
 • działalności zakładów opieki zdrowotnej;
 • bieżącego świadczenia usług medycznych, w tym wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa;
 • odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
 • przymusowego podawania leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od narkotyków lub alkoholu;
 • wykonywania zabiegów medycznych bez zgody pacjenta.

W szczególności oferujemy usługi w zakresie:

 • dochodzenia:
 • odszkodowań za poniesione uszczerbki na zdrowiu, utracone zarobki oraz tytułem zwrotu kosztów leczenia, względnie kosztów pochówku osoby najbliższej;
  zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (ból, stres, cierpienie) własną, bądź w związku ze śmiercią osoby najbliższej;
  renty odszkodowawczej na wypadek zwiększenia potrzeb życiowych poszkodowanego oraz utraty, bądź zmniejszenia zdolności do pracy zarobkowej;
  renty na rzecz osób, wobec których na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny lub na utrzymanie których stale i dobrowolnie łożył;

 • doradztwa w przedmiocie świadczenia usług medycznych, w tym indywidualnej praktyki lekarskiej oraz organizacji praktyki grupowej w postaci spółki;
 • tworzenia i opiniowania umów dotyczących prowadzenia działalności medycznej;
 • stałej obsługi prawnej oraz przekształceń zakładów opieki zdrowotnej;
 • reprezentacji sądowej w postępowaniach cywilnych i karnych;
 • ugodowego rozwiązywania sporów w stosunkach pacjentów z podmiotami świadczącymi usługi medyczne.

     Prowadzenie sprawy dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta, co rozszerza i modyfikuje zakres omawianej problematyki (np. prowadzimy postępowania o obniżenie/podwyższenie alimentów; uzyskiwanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa). Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego dla obcokrajowców na terenie Polski.