601 935 001
Usługi

Prawo Transportowe

     Dział prawa obejmujący przepisy regulujące sferę przemieszczania się osób i przewożenia rzeczy z jednego miejsca w przestrzeni w drugie. II. Prawo transportowe regulowane jest szeregiem aktów prawnych, z których najważniejszymi są: - ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 58, poz. 515, z późn. zm.); - ustawa z dnia 6 września 2001 roku – o transporcie drogowym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 211, poz. 2050 z późn. zm.); - ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 roku, Nr 50, poz. 601, z późn. zm.); - ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku – o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 180, poz.1494, z późn. zm.); - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku – o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2004 roku, Nr 92, poz. 879, z późn. zm.); - ustawa z dnia 28 października 2002 roku – o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.); - rozporządzenie prezesa rady ministrów z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. z 2006 roku, Nr 131, poz. 923, z późn. zm.); - rozporządzenie ministra transportu i budownictwa z dnia 19 stycznia 2006 roku – w sprawie warunków i trybu wykonywania kontroli w zakresie przewozu drogowego (Dz. U. z 2006 roku, Nr 19, poz. 153, z późn. zm.); - rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 8 października 2003 roku – w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 176, poz. 1720, z późn. zm.); - rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 5 stycznia 2002 roku - w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2002 roku, Nr 5, poz. 50, z późn. zm.); - rozporządzenie ministra transportu z dnia 4 czerwca 2007 roku – w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia (Dz. U. z 2007 roku, Nr 107, poz. 742, z późn. zm.). III. Zakres regulacji: Ustawa prawo o ruchu drogowym określa: - zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefie zamieszkani; - warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu; - wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami i innych uczestników ruchu; - zasady kontroli ruchu drogowego; - ruch odbywający się poza drogami publicznymi, w celu uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu. Ustawa o transporcie drogowym określa: - zasady podejmowania i wykonywania: • zarobkowego krajowego i międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy; • niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób i rzeczy; - zasady działania Inspekcji Transportu Drogowego, jako organu powołanego do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego i niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi, z wyjątkiem pojazdów podlegających wyłączeniu spod stosowania przepisów ustawy. Ustawa – prawo przewozowe reguluje: - przewóz osób i rzeczy wykonywany odpłatnie na podstawie umowy, przez uprawnionych do tego przewoźników, z wyjątkiem transportu morskiego, lotniczego i konnego; - przewóz osób i rzeczy wykonywany nieodpłatnie przez przewoźnika; - międzynarodowy przewóz osób i rzeczy, jeżeli umowa międzynarodowa nie stanowi inaczej. Ustawa o systemie tachografów cyfrowych określa: - zadania organów administracji publicznej i innych podmiotów związane z systemem cyfrowych urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym; - sposób podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej związanej z instalacją, naprawą i sprawdzaniem cyfrowych urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. Ustawa o czasie pracy kierowców określa: - czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy; - obowiązki pracodawców w zakresie wykonywania przewozów drogowych; - zasady stosowania norm dotyczących okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku, określonych rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku - w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006) oraz umową europejską dotyczącą pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzoną w Genewie dnia 1 lipca 1970 roku (Dz. U. z 1999 roku, Nr 94, poz. 1086 i 1087); - okresy prowadzenia pojazdów, obowiązkowe przerwy w prowadzeniu i gwarantowane okresy odpoczynku kierowców: • zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, wykonujących przewozy regularne na trasach nieprzekraczających 50 km pojazdami, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006; • niebędących pracownikami, wykonujących przewozy regularne na trasach nieprzekraczających 50 km pojazdami, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006. Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych określa: - zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania w stosunku do kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem, zasady dokonywania oceny zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz organy właściwe do sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu określa: - szczegółowy zakres działania ministra transportu, kierującego dwoma działami administracji rządowej: 1) łączność; 2) transport. Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wykonywania kontroli w zakresie przewozu drogowego określa: - warunki i tryb wykonywania kontroli w zakresie przewozu drogowego przez funkcjonariuszy Policji, inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariuszy organów celnych i Straży Granicznej, upoważnionych pracowników zarządców dróg publicznych, inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy oraz upoważnionych pracowników właściwego organu wydającego zezwolenia na przewozy regularne lub regularne specjalne; - wzory dokumentów stosowanych przez uprawnionych do wykonywania kontroli; - wykonywania kontroli w zakresie przewozu przez Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym określa: - zakres zagadnień objętych egzaminem sprawdzającym posiadanie wiedzy i praktyki niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego oraz formę egzaminu; - zakres i formę testu z wiedzy dla osób legitymujących się co najmniej 5-letnią praktyką przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego lub zarządzania przedsiębiorstwem wykonującym taką działalność; - jednostki certyfikujące kompetencje zawodowe, akredytowane zgodnie z odrębnymi przepisami, przy których działają komisje egzaminacyjne; - wymagania kwalifikacyjne dotyczące członków komisji egzaminacyjnej i jej skład; - wzory certyfikatów kompetencji zawodowych. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego określa: - szczegółowe warunki odbywania praktyki, programy szkolenia oraz sposób organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, a także obowiązujące kryteria kwalifikacji, z uwzględnieniem czasu trwania praktyki i wiedzy niezbędnej dla inspektorów, kryteriów oceny osób przystępujących do egzaminu kwalifikacyjnego oraz trybu jego przeprowadzenia. Rozporządzenie w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia określa: - wykaz towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia; - zakres informacji podlegającej zgłoszeniu; - formę zgłoszenia.