601 935 001

Usługi

Opłata Skarbowa

 • reprezentacja w postępowaniach likwidacyjnych;
 • dochodzenie roszczeń w związku z uszkodzeniem pojazdów;
 • dochodzenie roszczeń związanych ze zniszczeniem lub kradzieżą mienia;
 • dochodzenie odszkodowań za szkody na osobie;
 • dochodzenie roszczeń związanych z udziałem w ryzykownych produktach ubezpieczeniowych;
 • dochodzenie odszkodowań od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w stosunku do nieustalonych sprawców szkód i osób, które nie posiadały obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów OC;
 • dochodzenie waloryzacji rent od zakładów ubezpieczeń;
 • reprezentacja w postępowaniach regresowych;
 • likwidacja szkód powstałych za granicą lub spowodowanych przez podmioty ubezpieczona poza granicami Polski;
 • analizy umów ubezpieczeniowych i ogólnych warunków ubezpieczenia.

Ważnym aspektem działalności gospodarczej jest świadczenie pomocy prawnej w szeroko pojętych sprawach ubezpieczeniowych. Pomagamy naszym klientom dochodzić odszkodowań związanych z szeregiem zdarzeń, których dotyczy ochrona ubezpieczeniowa, tak w zakresie ubezpieczeń majątkowych, jak i ubezpieczeń osobowych. Reprezentujemy naszych mocodawców na każdym etapie likwidacji szkody w zakładzie ubezpieczeń, jak również w toku całego postępowania sądowego.


W szerokim spektrum prowadzonych przez nas spraw dotyczących odpowiedzialności ubezpieczeniowej mieszczą się m. in. następujące sprawy o dochodzenie:

 • zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki, utraconych zarobków, kosztów zakupu sprzętu specjalistycznego, kosztów dojazdów do szpitala poniesionych w związku z wypadkami (drogowymi i innymi zdarzeniami losowymi);
 • zadośćuczynienia za krzywdę doświadczoną w związku z wypadkiem, a w tym śmiercią osoby bliskiej;
 • renty w związku z utratą zdolności do pracy i pogorszeniem sytuacji życiowej, w tym w następstwie śmierci osób bliskich;
 • odszkodowań za zniszczone mienie (w tym samochodu w wyniku wypadku drogowego, budynków i ruchomości w następstwie pożaru lub innych zdarzeń losowych);
 • odszkodowań za skradzione pojazdy;
 • zwrotu kosztów najmu pojazdów zastępczych;
 • odszkodowań uzupełniających w związku z zaniżeniem kosztów naprawy pojazdu przez ubezpieczyciela;
 • odszkodowań dla osób poszkodowanych podczas prac w gospodarstwie rolnym;
 • zwrotu składki ubezpieczeniowej w przypadku ubezpieczenia niskiego wkładu własnego;
 • dochodzenie odszkodowań z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, gdy nie został ustalony sprawca szkody lub sprawca szkody
 • nie posiadał ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów;
 • waloryzacji rent wypłacanych przez zakłady ubezpieczeń;
 • zapłaty zwiększonych sum wykupu produktów ubezpieczeniowych.

Równolegle świadczymy pomoc prawną dla sprawców wypadków lub innych podmiotów odpowiedzialnych, wobec których zakłady ubezpieczeń występują z roszczeniami regresowymi w związku z wypłaconymi już odszkodowaniami.

Ponadto pomagamy naszym klientom na etapie zawierania i negocjowania warunków ubezpieczenia. Analizujemy i opiniujemy teksty umów oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, zwracając uwagę na potencjalne ryzyka, a także sugerując dokonywanie określonych ich modyfikacji.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczymy pomoc prawną również dla samych zakładów ubezpieczeń, tak w powyższym zakresie, jak i w ramach reprezentacji w sprawach cywilnych oraz karnych, a także w związku z wypełnianiem przez ubezpieczycieli obowiązków instytucji obowiązanych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.Opłata Skarbowa

 • przedmiot opłaty skarbowej (dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia, pozwolenia, koncesji itd.);
 • podmioty obowiązane do zapłaty opłaty skarbowej;
 • moment powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej;
 • czynności i dokumenty związane z opłatą skarbową;
 • stawki opłaty skarbowej
 • termin i sposób zapłaty opłaty skarbowej.