601 935 001
Usługi

Służebność Przesyłu

     Urządzenia, które służą do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne podobne urządzenia stanowią część przedsiębiorstwa przesyłowego, które je używa. Instalacja takich urządzeń (jak np. gazociąg, słupy wysokiego napięcia), jak i ich obecność na nieruchomości powodują ingerencję w przedmiot prawa własności. Może to prowadzić do licznych problemów w praktyce, zarówno z punktu widzenia właściciela nieruchomości, jak i przedsiębiorcy przesyłowego (np. gazownia, elektrownia, elektrociepłownia). Kwestiami spornymi mogą być przede wszystkim:

  • korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego bez tytułu prawnego (np. gdy nie ustanowiono służebności przesyłu, gdy przedsiębiorca nie jest dzierżawcą, ani najemcą gruntu, itp.);
  • własność urządzeń przesyłowych;
  • szkody powstałe w wyniku budowy infrastruktury przesyłowej;
  • zmniejszenie wartości nieruchomości;
  • niedogodności związane z istnieniem urządzeń przesyłowych na terenie nieruchomości (np. zmniejszona ilość plonów, hałas, drgania, utrudnienie dojazdu do posesji).

Mając te okoliczności na względzie, Kancelaria prowadzi sprawy związane z:

  • dochodzeniem wynagrodzenia za bezumowne (bez tytułu prawnego) korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego;
  • nabywaniem przez przedsiębiorcę przesyłowego własności urządzeń przesyłowych zbudowanych przez właściciela nieruchomości lub inne podmioty;
  • ustanowieniem za wynagrodzeniem służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego;
  • dochodzeniem odszkodowań za straty poniesione w związku z budową urządzeń przesyłowych;
  • uzyskiwaniem rekompensaty za: utratę pożytków z nieruchomości, utrudnienia w korzystaniu z nieruchomości oraz zmniejszenie wartości nieruchomości.