601 935 001
Usługi

Prawo Bankowe

     Biegła znajomość prawa gospodarczego prywatnego i publicznego oraz prawa cywilnego pozwoliła nam wyspecjalizować usługi dedykowane dla sektora bankowego, tak w kontekście prywatnego, jak i publicznego prawa bankowego. Niewątpliwym atutem Kancelarii w tym zakresie jest praktyczna znajomość funkcjonowania instytucji i rynków finansowych, także w ramach obrotu międzynarodowego.

W obszarze prawa bankowego nasze zainteresowanie skupiamy przede wszystkim na:

 • tworzeniu i opiniowaniu wzorców umownych, regulaminów oraz warunków ogólnych, w szczególności w zakresie umów:
 • rachunku bankowego;
  rachunku inwestycyjnego;
  kredytowych;
  leasingowych;
  factoringu, forfaitingu i outsourcingu;
  poręczenia i udzielenia zabezpieczenia (gwarancje, akredytywy, poręczenia wekslowe, zastaw i hipoteka);
  współpracy międzybankowej
 • obrocie instrumentami finansowymi;
 • rozliczeniach pieniężnych przeprowadzanych za pośrednictwem banków;
 • emisji bankowych papierów wartościowych;
 • problematyce tworzenia i organizacji banków, w tym otwieraniu oddziałów banków zagranicznych w Polsce;
 • zagadnieniach zrzeszania się i łączenia banków;
 • reprezentacji instytucji finansowych przed organami nadzoru finansowego;
 • przeprowadzania postępowań upadłościowych, naprawczych i likwidacyjnych;
 • prowadzeniu postępowań sądowych i egzekucyjnych.