601 935 001
Usługi

Prawo Rolne

     W pełni uwzględniamy specyfikę funkcjonowania w obrocie prawnym producentów rolnych, hodowców, przetwórców oraz innych podmiotów z branży rolnej i spożywczej. Rozumiemy problemy natury prawnej, jakie mogą powstać w toku bieżącej działalności na rynku rolnym i spożywczym, jak również podczas planowania i wdrażania projektów inwestycyjnych lub przekształceniowych. Zdajemy sobie również sprawę, jak duże trudności może powodować symultaniczna konieczność stosowania przepisów prawa krajowego i prawa unijnego, a zarazem poruszanie się w gąszczu przepisów prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego oraz podatkowego. Tym samym świadcząc kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa rolnego skupiamy się na kilku węzłowych grupach zagadnień odgrywających kluczową rolę dla omawianych branż.

W dziedzinie prawa rolnego oferujemy m.in.:

  • obsługę transakcji dotyczących nieruchomości rolnych (sprzedaż, dzierżawa, najem, użytkowanie);
  • pomoc przy przekształcaniu gruntów rolnych i zmianie ich przeznaczenia;
  • tworzenie i opiniowanie umów kontraktacji, dostawy, sprzedaży, skupu i przechowania oraz pomoc w dochodzeniu należności z tychże umów;
  • pomoc przy tworzeniu grup producentów rolnych i świadczenie stałej obsługi prawnej na ich rzecz;
  • dochodzenie odszkodowań za szkody łowieckie i szkody wyrządzone przez zwierzęta;
  • rozwiązywanie sporów z zakresu prawa sąsiedzkiego;
  • reprezentację w postępowania administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w tym przed ARMiR, ARR, ANR, Inspektorem Weterynarii;
  • pomoc prawną przy dochodzeniu subwencji i dotacji;
  • reprezentację w postępowaniach sądowych;
  • sporządzanie opinii prawnych, porad i ekspertyz.