601 935 001
Usługi

Prawo Karne, Karne-skarbowe

     Kancearia Adwokacka “Law Offices” adw. Remigiusz Gołębiowski specjalizuje się w obsłudze podmiotów poszukujących ochrony prawnej w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego. Nasi mocodawcy mogą liczyć na profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania przed organami wymiaru sprawiedliwości sprawiedliwości jak Policja, prokuratura, sądy pierwszej i drugiej instancji, Sąd Najwyższy, Centralne Biuro Antykorupcyjne, a także organy kontroli skarbowej. Do spectrum podejmowanych przez nas czynności należy między innymi dbałość o interesy podejrzanego oraz oskarżonego.

     Posiadamy szerokie doświadczenie w przedmiocie środków prawnych mających na celu pomoc osobom tymczasowo aresztowanym w postępowaniu przygotowawczym. W każdej chwili jesteśmy gotowi, by zadbać o interesy osób zatrzymanych lub aresztowanych przez organy śledcze czy dochodzeniowe. Wysokie kwalifikacje pozwalają na obronę oskarżonego przed sądami obu instancji i Sądem Najwyższym z uwzględnieniem najwyższych standardów działalności adwokackiej. Do realizowanych przez nas zadań należy także reprezentowanie pokrzywdzonego, począwszy od fachowego sformułowania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, aż po wspieranie go w pełnieniu roli oskarżyciela posiłkowego czy prywatnego. Na pomoc Kancelarii Adwokackiej “Law Offices” adw. Remigiusz Gołębiowski liczyć może także osoba, która zamierza w postępowaniu karnym dochodzić swoich roszczeń o charakterze cywilnoprawnym ( powód cywilny ). Ponadto specjalizujemy się również w czynnościach, których celem jest uzyskanie dla skazanych odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności czy też przerw w wykonaniu tej kary. Co więcej, przedmiotem naszej działalności jest sporządzanie wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie oraz o ułaskawienie. Osoby pokrzywdzone przez organy wymiaru sprawiedliwości uzyskają w Kancelarii Adwokackiej “Law Offices” adw. Remigiusz Gołębiowski pomoc w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Wykwalifikowani pracownicy Kancelarii profesjonalnie poprowadzą również sprawy z zakresu prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego, prawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Art. 43 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej statuuje jedno z najbardziej fundamentalnych praw, jakie przysługują oskarżonemu w procesie karnym - prawo do obrony.

     Nasza kancelaria oferuje pełną kompleksową pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa karnego, w tym możliwość występowania w charakterze obrońcy lub pełnomocnika pokrzywdzonego w toku postępowania karnego, oraz z zakresu prawa karnego gospodarczego.

Kancelaria specjalizuje się także w sprawach z zakresu prawa karnego skarbowego.

Wśród usług oferowanych przez nasza kancelarię znajdują się również:

  • obrona w postępowaniu przygotowawczym i przed Sądem;
  • występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego;
  • występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego;
  • powództwa adhezyjne;
  • profesjonalna pomoc dla osób podejrzanych, oskarżonych, skazanych;
  • reprezentacja w dochodzeniu, śledztwie, przed Sądem, konsultacje w areszcie śledczym i zakładzie karnym;
  • sporządzanie środków zaskarżenia: zażalenia, apelacji, kasacji.