601 935 001
Usługi

Podatek Od Czynności Cywilnoprawnych

  • przedmiot opodatkowania (czynności cywilnoprawne, zmiany umów, orzeczenia sądów i ugody);
  • ustalanie podatników podatku od czynności cywilnoprawnych;
  • wyłączenia opodatkowania;
  • powstanie obowiązku podatkowego (w przypadku dokonania czynności cywilnoprawnej; podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną; uprawomocnienia się orzeczenia sądu; doręczenia wyroku sądu polubownego; zawarcia ugody; powołania się podatnika na okoliczność dokonania czynności cywilnoprawnej przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej);
  • podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku (stawki, zwolnienia, deklaracje w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-1; informacja o pozostałych stronach czynności cywilnoprawnych PCC-1 A).