601 935 001
Usługi

Prawo Ochrony Środowiska

     1. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz.U.2001.62.627 ) Zgodnie z art. 1 ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, a w szczególności: 1) zasady ustalania: a) warunków ochrony zasobów środowiska, b) warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska, c) kosztów korzystania ze środowiska, 2) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, 3) udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska, 4) obowiązki organów administracji, 5) odpowiedzialność i sankcje.

     2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Rozporządzenie wydane na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

     3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat Rozporządzenie wydane na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Rozporządzenie określa: 1) wysokość opłat za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych i ich przesyłanie; 2) współczynniki różnicujące wysokość opłat; 3) terminy i sposób uiszczania opłat.

     4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku Dz.U.2002.176.1453 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

     5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Dz.U.2002.197.1667 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem: 1) formy sporządzania prognozy; 2) zakresu zagadnień, które powinny zostać określone i ocenione w prognozie; 3) zakresu terytorialnego prognozy; 4) rodzaju dokumentów, z których informacje powinny być uwzględnione w prognozie.

     6. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Dz.U.2004.257.2573 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 51 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Rozporządzenie określa: 1) rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko; 2) rodzaje przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany; 3) przypadki, w jakich zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko; 4) szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

     7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych. Dz.U.2002.155.1298 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

     8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji Dz.U.2004.283.2842 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 1. 1. Rozporządzenie określa wymagania w zakresie pomiarów wielkości emisji, do prowadzenia których są obowiązani prowadzący instalację oraz użytkownicy urządzeń, w tym w szczególności: 1) przypadki, w których jest wymagany ciągły pomiar emisji z instalacji; 2) przypadki, w których są wymagane okresowe pomiary emisji z instalacji albo urządzenia, oraz częstotliwości prowadzenia tych pomiarów; 3) referencyjne metodyki wykonywania pomiarów; 4) sposób ewidencjonowania przeprowadzonych pomiarów.

     9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji Dz.U.2003.59.529 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 149 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Rozporządzenie określa wymagania w zakresie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, które prowadzący instalację lub użytkownicy urządzeń mają obowiązek przekazywać właściwym organom ochrony środowiska, a także terminy i sposób prezentacji wyników tych pomiarów, w szczególności: 1) przypadki, w których wymagane jest przedkładanie wyników pomiarów z uwagi na: a) rodzaj instalacji lub urządzenia, b) nominalną wielkość emisji, c) parametry charakteryzujące wydajność lub moc instalacji lub urządzenia; 2) formę przedkładanych wyników pomiarów; 3) układ przekazywanych wyników pomiarów; 4) wymagane techniki przekazywania wyników pomiarów; 5) terminy przedkładania wyników pomiarów w zależności od ich rodzajów.

     10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia Dz.U.2004.283.2839 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

     11. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska Rozporządzenie wydane na podstawie art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

     12. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska Dz.U.2002.96.860 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Rozporządzenie określa: 1) wymagania w zakresie wykorzystywania i przemieszczania PCB, o których mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 2) wymagania w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane PCB, 3) wymagania techniczne, jakie należy spełnić przy wykorzystywaniu i oczyszczaniu urządzeń lub instalacji, w których były lub są wykorzystywane PCB, 4) sposób inwentaryzowania urządzeń lub instalacji, w których były lub są wykorzystywane PCB, 5) terminy przedkładania odpowiednio wojewodzie albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o: a) rodzaju, ilości i miejscach występowania wykorzystywanych PCB, b) instalacjach i urządzeniach, w których PCB były lub są wykorzystywane, c) czasie i sposobie usuwania PCB oraz instalacji i urządzeń, w których PCB były lub są wykorzystywane, d) czasie i sposobie zastąpienia PCB substancjami innymi, mniej szkodliwymi dla środowiska, 6) formę i układ przedkładanych informacji, o których mowa w pkt 5, 7) terminy, w których powinny być oczyszczone lub wyeliminowane instalacje lub urządzenia, w których były lub są wykorzystywane PCB

     13. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest Dz.U.2003.192.1876 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Rozporządzenie określa: 1) wymagania w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu lub wyrobów zawierających azbest oraz oznaczania miejsc ich występowania; 2) wymagania w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest; 3) wymagania techniczne, jakie należy spełnić przy wykorzystywaniu i przemieszczaniu wyrobów zawierających azbest oraz przy wykorzystywaniu i oczyszczaniu instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest; 4) sposób oznaczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, oraz pomieszczeń, w których one się znajdują; 5) sposób inwentaryzowania azbestu lub wyrobów zawierających azbest, w miejscach ich wykorzystywania; 6) terminy przedkładania odpowiednio wojewodzie albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o: a) rodzaju, ilości i miejscach występowania wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest, b) instalacjach i urządzeniach, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, c) czasie i sposobie usuwania azbestu lub wyrobów zawierających azbest, d) czasie i sposobie zastąpienia azbestu i wyrobów zawierających azbest innymi substancjami i wyrobami, mniej szkodliwymi dla środowiska; 7) formę i układ przedkładanych informacji, o których mowa w pkt 6; 8) przypadki i terminy, w których powinny być oczyszczone instalacje lub urządzenia, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest.

     14. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 września 2002 r. w sprawie określenia urządzeń, w których mogły być wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska. Dz.U.2002.173.1416 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 163 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 1. Rozporządzenie określa: 1) urządzenia, w których mogły być wykorzystywane polichlorowane bifenyle (PCB), które traktuje się jak urządzenia, w których były lub są wykorzystywane te substancje; 2) rok produkcji i producentów urządzeń, o których mowa w pkt 1.

     15. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Dz.U.2002.175.1439 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 163 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 1. Rozporządzenie określa: 1) terminy przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska; 2) formę przedkładanej informacji; 3) układ przedkładanych informacji; 4) wymagane techniki przedkładania informacji.

     16. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie produktów objętych obowiązkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu widzenia ochrony środowiska Dz.U.2005.6.40 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 163 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 1. Rozporządzenie określa: 1) produkty objęte obowiązkiem zaopatrzenia w informacje, o których mowa w art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, zwane dalej „informacjami”; 2) oznaczenie numeryczne produktów pozwalające na identyfikację produktów oraz ich nazwy; 3) formę i treść informacji; 4) sposób prezentowania informacji w miejscach sprzedaży produktów; 5) wymagania w zakresie ustalania wielkości zużycia paliw i wielkości emisji związanej z użytkowaniem produktu, w celu zamieszczenia ich w informacji.

     17. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych dla niektórych paliw ciekłych. Dz.U.2002.229.1918 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania jakościowe jakim, powinny odpowiadać, ze względu na wymogi ochrony środowiska, wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) benzyny silnikowe, przeznaczone do zasilania silników z zapłonem iskrowym, 2) oleje napędowe do pojazdów samochodowych, przeznaczone do zasilania silników z zapłonem samoczynnym, 3) oleje napędowe pozostałe, 4) oleje opałowe ciężkie - wraz z podaniem ich kodów celnych.

     18. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko Dz.U.2004.179.1846 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

     19. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory. Dz.U.2002.182.1519 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 1. Rozporządzenie określa: 1) maksymalne poziomy zawartości rtęci w poszczególnych rodzajach baterii i akumulatorów; 2) sposoby znakowania baterii i akumulatorów oraz urządzeń zawierających baterie i akumulatory; 3) zasady umieszczania baterii i akumulatorów w urządzeniach i odstępstwa od tych zasad oraz informacje, które muszą być dołączone do tych urządzeń.

     20. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko Dz.U.2004.229.2310 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym, w tym w żarówkach i oprawach oświetleniowych przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych, niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tych produktów oraz po ich zużyciu. 21. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach Dz.U.2004.98.999 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 171a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Rozporządzenie określa: 1) produkty, o których informacje powinny być zawarte w zestawieniach istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach, zwanych dalej „zestawieniami”; 2) rodzaje informacji zawartych w zestawieniach; 3) organy administracji zobowiązane do opracowywania, aktualizowania i udostępniania zestawień oraz szczegółowe sposoby realizacji tych obowiązków; 4) szczegółowe wymagania dotyczące sposobu udostępniania zestawień w punktach sprzedaży produktów.

     21. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach Dz.U.2004.98.999 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 171a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Rozporządzenie określa: 1) produkty, o których informacje powinny być zawarte w zestawieniach istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach, zwanych dalej „zestawieniami”; 2) rodzaje informacji zawartych w zestawieniach; 3) organy administracji zobowiązane do opracowywania, aktualizowania i udostępniania zestawień oraz szczegółowe sposoby realizacji tych obowiązków; 4) szczegółowe wymagania dotyczące sposobu udostępniania zestawień w punktach sprzedaży produktów.

     22. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem Dz.U.2003.35.308 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 1. Rozporządzenie określa wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku, do których są obowiązani zarządzający drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem, wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów, oraz ustala przypadki, w których wymagane są: 1) ciągłe pomiary poziomów wskazanych substancji lub energii w środowisku; 2) okresowe pomiary poziomów wskazanych substancji lub energii w środowisku; 3) referencyjne metodyki wykonywania pomiarów; 4) kryteria lokalizacji punktów pomiarowych; 5) sposoby ewidencjonowania wyników przeprowadzonych pomiarów.

     23. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji Dz.U.2003.18.164 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 177 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

     24. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości Dz.U.2002.122.1055 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

     25. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych Rozporządzenie wydane na podstawie art. 210 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Rozporządzenie określa wysokość opłat rejestracyjnych, których wniesienie jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

     26. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Dz.U.2002.58.535 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 248 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

     27. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku Dz.U.2003.104.970 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 253 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Rozporządzenie określa wymagania, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku, zwany dalej „raportem o bezpieczeństwie”, opracowywany przez prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zwany dalej „zakładem”.

     28. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze Dz.U.2003.131.1219 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 260 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska § 1. 1. Rozporządzenie określa wymagania, jakim powinny odpowiadać: 1) wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy, zwany dalej „planem wewnętrznym”, 2) zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy, zwany dalej „planem zewnętrznym” - opracowywane w celu zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutków poważnej awarii przemysłowej, zwanej dalej „awarią”. 2. Wymagania obejmują: 1) formę sporządzenia planów; 2) zakres zagadnień, które powinny 29. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dz.U.2002.78.712 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 267 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości o: 1) zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o aktualizowanym corocznie rejestrze substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach zlokalizowanych na obszarze właściwości miejscowej komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, 2) zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji ustalającej grupy zakładów o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku, których zlokalizowanie w niedużej odległości od siebie może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przemysłowej lub pogłębić jej skutki, 3) zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach, 4) przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich zmianach, 5) instrukcjach o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii. 30. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych Dz.U.2005.252.2128 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 31. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska Dz.U.2005.260.2176 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Rozporządzenie określa jednostkowe stawki opłat za: 1) gazy lub pyły wprowadzane do powietrza; 2) substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi; 3) wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi; 4) umieszczenie odpadów na składowisku; 5) pobór wody podziemnej; 6) pobór wody powierzchniowej śródlądowej; 7) powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni, z których wprowadzane są do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne; 8) każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, jeżeli średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1 500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu. 32. OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 6 września 2005 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2006 M.P.2005.53.734 Obwieszczenie wydane na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 33. OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 września 2005 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2006 Obwieszczenie wydane na podstawie art. 291 ust. 2 w związku z art. 312 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 34. OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2006 M.P.2005.74.1040 Obwieszczenie wydane na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 35. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia organów odpowiadających za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w jednostkach wojskowych i innych jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych Dz.U.2004.94.917 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 385 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Rozporządzenie określa: 1) organy odpowiadające za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w jednostkach wojskowych i innych jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych; 2) zakres odpowiedzialności jednostek podległych i nadzorowanych za przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska; 3) kompetencje organów odpowiadających za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w jednostkach wojskowych i innych jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych; 4) formę, zakres, układ, techniki i terminy przedstawiania przez jednostki wojskowe i inne jednostki organizacyjne podporządkowane Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane informacji o istotnym znaczeniu dla zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. 36. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu funkcjonowania Państwowej Rady Ochrony Środowiska Dz.U.2002.77.702 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 393 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 37. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 października 2005 r. w sprawie sposobu przekazywania informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz wzorów tych informacji Dz.U.2005.225.1935 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 415 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 38. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozporządzenie wydane na podstawie art. 416 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 39. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dz.U.2002.230.1934 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 417 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanego dalej „Narodowym Funduszem”, oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwanych dalej „wojewódzkimi funduszami”, w tym: 1) podstawy gospodarki finansowej; 2) zawartość rocznych planów finansowych; 3) terminy opracowywania rocznych planów finansowych; 4) rodzaje kosztów wchodzących w koszty działalności; 5) sposób ustalania wyniku finansowego; 6) sposób zwiększania i zmniejszania funduszu statutowego i funduszu rezerwowego; 7) wymagania dotyczące sprawozdawczości finansowej. 40. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie rodzajów instalacji, dla których prowadzący mogą ubiegać się o ustalenie programu dostosowawczego Dz.U.2003.80.731 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 425 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 41. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego Dz.U.2003.67.631 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 430 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 42. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości wynagrodzenia członków komisji negocjacyjnej Dz.U.2003.52.466 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 437 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 43. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Art. 1. 1. Ustawa określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 44. UCHWAŁA Nr 219 RADY MINISTRÓW z dnia 29 października 2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami M.P.2003.11.159 ( Uchwała wydana na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 45. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów Dz.U.2003.61.549 ( 46. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami Dz.U.2006.49.356 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.