601 935 001
Usługi

Podatek Dochodowy Od Osób Prawnych

  • zagadnienia związane z podatkową grupą kapitałową;
  • prowadzenie ewidencji rachunkowej;
  • dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi;
  • wszelkie zagadnienia związane z uznaniem wydatku za koszt uzyskania przychodu i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów;
  • wszelkie zagadnienia związane ze środkami trwałymi: środki trwałe podlegające amortyzacji o przewidywanym okresie używania dłuższym niż 1 rok, składniki majątku zaliczane do środków trwałych podlegających amortyzacji niezależnie od przewidywanego okresu ich używania (inwestycje w obcych środkach trwałych, składniki majątku wykorzystywane przez korzystającego na podstawie umowy leasingu, środki trwałe niepodlegające amortyzacji);
  • wartości niematerialne i prawne;
  • zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych, zasady amortyzacji, amortyzacja przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych z Wykazu stawek amortyzacyjnych, amortyzacja na podstawie stawek ustalonych indywidualnie, amortyzacja metodą degresywną
  • opodatkowanie stron umowy leasingu.