601 935 001
Usługi

Zryczałtowany Podatek Dochodowy

  • opodatkowanie niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne;
  • prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;
  • osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
  • będące osobami duchownymi;
  • karta podatkowa.