Prawo transportowe

Adwokat Remigiusz Gołębiowski

Podkreślenie Adwokata

kom: 601 935 001

PL UK DE IT FR ES NO NL JP JP

Prawo transportowe

     Dział prawa obejmujący przepisy regulujące sferę przemieszczania się osób i przewożenia rzeczy z jednego miejsca w przestrzeni w drugie. II. Prawo transportowe regulowane jest szeregiem aktów prawnych, z których najważniejszymi są: - ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 58, poz. 515, z późn. zm.); - ustawa z dnia 6 września 2001 roku – o transporcie drogowym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 211, poz. 2050 z późn. zm.); - ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 roku, Nr 50, poz. 601, z późn. zm.); - ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku – o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 180, poz.1494, z późn. zm.); - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku – o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2004 roku, Nr 92, poz. 879, z późn. zm.); - ustawa z dnia 28 października 2002 roku – o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.); - rozporządzenie prezesa rady ministrów z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. z 2006 roku, Nr 131, poz. 923, z późn. zm.); - rozporządzenie ministra transportu i budownictwa z dnia 19 stycznia 2006 roku – w sprawie warunków i trybu wykonywania kontroli w zakresie przewozu drogowego (Dz. U. z 2006 roku, Nr 19, poz. 153, z późn. zm.); - rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 8 października 2003 roku – w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 176, poz. 1720, z późn. zm.); - rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 5 stycznia 2002 roku - w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2002 roku, Nr 5, poz. 50, z późn. zm.); - rozporządzenie ministra transportu z dnia 4 czerwca 2007 roku – w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia (Dz. U. z 2007 roku, Nr 107, poz. 742, z późn. zm.). III. Zakres regulacji: Ustawa prawo o ruchu drogowym określa: - zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefie zamieszkani; - warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu; - wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami i innych uczestników ruchu; - zasady kontroli ruchu drogowego; - ruch odbywający się poza drogami publicznymi, w celu uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu. Ustawa o transporcie drogowym określa: - zasady podejmowania i wykonywania: • zarobkowego krajowego i międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy; • niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób i rzeczy; - zasady działania Inspekcji Transportu Drogowego, jako organu powołanego do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego i niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi, z wyjątkiem pojazdów podlegających wyłączeniu spod stosowania przepisów ustawy. Ustawa – prawo przewozowe reguluje: - przewóz osób i rzeczy wykonywany odpłatnie na podstawie umowy, przez uprawnionych do tego przewoźników, z wyjątkiem transportu morskiego, lotniczego i konnego; - przewóz osób i rzeczy wykonywany nieodpłatnie przez przewoźnika; - międzynarodowy przewóz osób i rzeczy, jeżeli umowa międzynarodowa nie stanowi inaczej. Ustawa o systemie tachografów cyfrowych określa: - zadania organów administracji publicznej i innych podmiotów związane z systemem cyfrowych urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym; - sposób podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej związanej z instalacją, naprawą i sprawdzaniem cyfrowych urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. Ustawa o czasie pracy kierowców określa: - czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy; - obowiązki pracodawców w zakresie wykonywania przewozów drogowych; - zasady stosowania norm dotyczących okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku, określonych rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku - w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006) oraz umową europejską dotyczącą pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzoną w Genewie dnia 1 lipca 1970 roku (Dz. U. z 1999 roku, Nr 94, poz. 1086 i 1087); - okresy prowadzenia pojazdów, obowiązkowe przerwy w prowadzeniu i gwarantowane okresy odpoczynku kierowców: • zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, wykonujących przewozy regularne na trasach nieprzekraczających 50 km pojazdami, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006; • niebędących pracownikami, wykonujących przewozy regularne na trasach nieprzekraczających 50 km pojazdami, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006. Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych określa: - zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania w stosunku do kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem, zasady dokonywania oceny zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz organy właściwe do sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu określa: - szczegółowy zakres działania ministra transportu, kierującego dwoma działami administracji rządowej: 1) łączność; 2) transport. Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wykonywania kontroli w zakresie przewozu drogowego określa: - warunki i tryb wykonywania kontroli w zakresie przewozu drogowego przez funkcjonariuszy Policji, inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariuszy organów celnych i Straży Granicznej, upoważnionych pracowników zarządców dróg publicznych, inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy oraz upoważnionych pracowników właściwego organu wydającego zezwolenia na przewozy regularne lub regularne specjalne; - wzory dokumentów stosowanych przez uprawnionych do wykonywania kontroli; - wykonywania kontroli w zakresie przewozu przez Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym określa: - zakres zagadnień objętych egzaminem sprawdzającym posiadanie wiedzy i praktyki niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego oraz formę egzaminu; - zakres i formę testu z wiedzy dla osób legitymujących się co najmniej 5-letnią praktyką przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego lub zarządzania przedsiębiorstwem wykonującym taką działalność; - jednostki certyfikujące kompetencje zawodowe, akredytowane zgodnie z odrębnymi przepisami, przy których działają komisje egzaminacyjne; - wymagania kwalifikacyjne dotyczące członków komisji egzaminacyjnej i jej skład; - wzory certyfikatów kompetencji zawodowych. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego określa: - szczegółowe warunki odbywania praktyki, programy szkolenia oraz sposób organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, a także obowiązujące kryteria kwalifikacji, z uwzględnieniem czasu trwania praktyki i wiedzy niezbędnej dla inspektorów, kryteriów oceny osób przystępujących do egzaminu kwalifikacyjnego oraz trybu jego przeprowadzenia. Rozporządzenie w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia określa: - wykaz towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia; - zakres informacji podlegającej zgłoszeniu; - formę zgłoszenia.

Prawo transportowe

Słowa kluczowe: prawo transportowe Warszawa, adwokat prawo transportowe Warszawa, prawo transportowe kancelaria adwokacka, kancelaria adwokacka Warszawa, adwokat Warszawa, adwokat Warszawa centrum, prawo transportowe adwokat Warszawa, prawo transportowe kancelaria adwoka

Zobacz inne usługi z kategorii > Prawo
Prawo rodzinne i opiekuńcze Prawo administracyjne Prawo autorskie Prawo cywilne Prawo karne, karne-skarbowe Prawo pracy Prawo spadkowe Prawo wekslowe Prawo ochrony środowiska Prawo energetyczne Prawo budowlane Prawo bankowe Prawo handlowe, prawo spółek Prawo transportowe Prawo lokalowe Prawo medyczne Prawo farmaceutyczne Prawo rolne Prawo spółdzielcze Prawo papierów wartościowych