Prawo ochrony środowiska

Adwokat Remigiusz Gołębiowski

Podkreślenie Adwokata

kom: 601 935 001

PL UK DE IT FR ES NO NL JP JP

Prawo Ochrony Środowiska

     1. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz.U.2001.62.627 ) Zgodnie z art. 1 ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, a w szczególności: 1) zasady ustalania: a) warunków ochrony zasobów środowiska, b) warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska, c) kosztów korzystania ze środowiska, 2) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, 3) udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska, 4) obowiązki organów administracji, 5) odpowiedzialność i sankcje.

     2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Rozporządzenie wydane na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

     3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat Rozporządzenie wydane na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Rozporządzenie określa: 1) wysokość opłat za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych i ich przesyłanie; 2) współczynniki różnicujące wysokość opłat; 3) terminy i sposób uiszczania opłat.

     4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku Dz.U.2002.176.1453 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

     5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Dz.U.2002.197.1667 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem: 1) formy sporządzania prognozy; 2) zakresu zagadnień, które powinny zostać określone i ocenione w prognozie; 3) zakresu terytorialnego prognozy; 4) rodzaju dokumentów, z których informacje powinny być uwzględnione w prognozie.

     6. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Dz.U.2004.257.2573 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 51 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Rozporządzenie określa: 1) rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko; 2) rodzaje przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany; 3) przypadki, w jakich zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko; 4) szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

     7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych. Dz.U.2002.155.1298 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

     8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji Dz.U.2004.283.2842 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 1. 1. Rozporządzenie określa wymagania w zakresie pomiarów wielkości emisji, do prowadzenia których są obowiązani prowadzący instalację oraz użytkownicy urządzeń, w tym w szczególności: 1) przypadki, w których jest wymagany ciągły pomiar emisji z instalacji; 2) przypadki, w których są wymagane okresowe pomiary emisji z instalacji albo urządzenia, oraz częstotliwości prowadzenia tych pomiarów; 3) referencyjne metodyki wykonywania pomiarów; 4) sposób ewidencjonowania przeprowadzonych pomiarów.

     9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji Dz.U.2003.59.529 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 149 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Rozporządzenie określa wymagania w zakresie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, które prowadzący instalację lub użytkownicy urządzeń mają obowiązek przekazywać właściwym organom ochrony środowiska, a także terminy i sposób prezentacji wyników tych pomiarów, w szczególności: 1) przypadki, w których wymagane jest przedkładanie wyników pomiarów z uwagi na: a) rodzaj instalacji lub urządzenia, b) nominalną wielkość emisji, c) parametry charakteryzujące wydajność lub moc instalacji lub urządzenia; 2) formę przedkładanych wyników pomiarów; 3) układ przekazywanych wyników pomiarów; 4) wymagane techniki przekazywania wyników pomiarów; 5) terminy przedkładania wyników pomiarów w zależności od ich rodzajów.

     10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia Dz.U.2004.283.2839 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

     11. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska Rozporządzenie wydane na podstawie art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

     12. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska Dz.U.2002.96.860 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Rozporządzenie określa: 1) wymagania w zakresie wykorzystywania i przemieszczania PCB, o których mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 2) wymagania w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane PCB, 3) wymagania techniczne, jakie należy spełnić przy wykorzystywaniu i oczyszczaniu urządzeń lub instalacji, w których były lub są wykorzystywane PCB, 4) sposób inwentaryzowania urządzeń lub instalacji, w których były lub są wykorzystywane PCB, 5) terminy przedkładania odpowiednio wojewodzie albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o: a) rodzaju, ilości i miejscach występowania wykorzystywanych PCB, b) instalacjach i urządzeniach, w których PCB były lub są wykorzystywane, c) czasie i sposobie usuwania PCB oraz instalacji i urządzeń, w których PCB były lub są wykorzystywane, d) czasie i sposobie zastąpienia PCB substancjami innymi, mniej szkodliwymi dla środowiska, 6) formę i układ przedkładanych informacji, o których mowa w pkt 5, 7) terminy, w których powinny być oczyszczone lub wyeliminowane instalacje lub urządzenia, w których były lub są wykorzystywane PCB

     13. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest Dz.U.2003.192.1876 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Rozporządzenie określa: 1) wymagania w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu lub wyrobów zawierających azbest oraz oznaczania miejsc ich występowania; 2) wymagania w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest; 3) wymagania techniczne, jakie należy spełnić przy wykorzystywaniu i przemieszczaniu wyrobów zawierających azbest oraz przy wykorzystywaniu i oczyszczaniu instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest; 4) sposób oznaczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, oraz pomieszczeń, w których one się znajdują; 5) sposób inwentaryzowania azbestu lub wyrobów zawierających azbest, w miejscach ich wykorzystywania; 6) terminy przedkładania odpowiednio wojewodzie albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o: a) rodzaju, ilości i miejscach występowania wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest, b) instalacjach i urządzeniach, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, c) czasie i sposobie usuwania azbestu lub wyrobów zawierających azbest, d) czasie i sposobie zastąpienia azbestu i wyrobów zawierających azbest innymi substancjami i wyrobami, mniej szkodliwymi dla środowiska; 7) formę i układ przedkładanych informacji, o których mowa w pkt 6; 8) przypadki i terminy, w których powinny być oczyszczone instalacje lub urządzenia, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest.

     14. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 września 2002 r. w sprawie określenia urządzeń, w których mogły być wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska. Dz.U.2002.173.1416 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 163 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 1. Rozporządzenie określa: 1) urządzenia, w których mogły być wykorzystywane polichlorowane bifenyle (PCB), które traktuje się jak urządzenia, w których były lub są wykorzystywane te substancje; 2) rok produkcji i producentów urządzeń, o których mowa w pkt 1.

     15. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Dz.U.2002.175.1439 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 163 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 1. Rozporządzenie określa: 1) terminy przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska; 2) formę przedkładanej informacji; 3) układ przedkładanych informacji; 4) wymagane techniki przedkładania informacji.

     16. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie produktów objętych obowiązkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu widzenia ochrony środowiska Dz.U.2005.6.40 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 163 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 1. Rozporządzenie określa: 1) produkty objęte obowiązkiem zaopatrzenia w informacje, o których mowa w art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, zwane dalej „informacjami”; 2) oznaczenie numeryczne produktów pozwalające na identyfikację produktów oraz ich nazwy; 3) formę i treść informacji; 4) sposób prezentowania informacji w miejscach sprzedaży produktów; 5) wymagania w zakresie ustalania wielkości zużycia paliw i wielkości emisji związanej z użytkowaniem produktu, w celu zamieszczenia ich w informacji.

     17. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych dla niektórych paliw ciekłych. Dz.U.2002.229.1918 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania jakościowe jakim, powinny odpowiadać, ze względu na wymogi ochrony środowiska, wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) benzyny silnikowe, przeznaczone do zasilania silników z zapłonem iskrowym, 2) oleje napędowe do pojazdów samochodowych, przeznaczone do zasilania silników z zapłonem samoczynnym, 3) oleje napędowe pozostałe, 4) oleje opałowe ciężkie - wraz z podaniem ich kodów celnych.

     18. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko Dz.U.2004.179.1846 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

     19. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory. Dz.U.2002.182.1519 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 1. Rozporządzenie określa: 1) maksymalne poziomy zawartości rtęci w poszczególnych rodzajach baterii i akumulatorów; 2) sposoby znakowania baterii i akumulatorów oraz urządzeń zawierających baterie i akumulatory; 3) zasady umieszczania baterii i akumulatorów w urządzeniach i odstępstwa od tych zasad oraz informacje, które muszą być dołączone do tych urządzeń.

     20. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko Dz.U.2004.229.2310 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym, w tym w żarówkach i oprawach oświetleniowych przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych, niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tych produktów oraz po ich zużyciu. 21. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach Dz.U.2004.98.999 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 171a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Rozporządzenie określa: 1) produkty, o których informacje powinny być zawarte w zestawieniach istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach, zwanych dalej „zestawieniami”; 2) rodzaje informacji zawartych w zestawieniach; 3) organy administracji zobowiązane do opracowywania, aktualizowania i udostępniania zestawień oraz szczegółowe sposoby realizacji tych obowiązków; 4) szczegółowe wymagania dotyczące sposobu udostępniania zestawień w punktach sprzedaży produktów.

     21. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach Dz.U.2004.98.999 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 171a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Rozporządzenie określa: 1) produkty, o których informacje powinny być zawarte w zestawieniach istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach, zwanych dalej „zestawieniami”; 2) rodzaje informacji zawartych w zestawieniach; 3) organy administracji zobowiązane do opracowywania, aktualizowania i udostępniania zestawień oraz szczegółowe sposoby realizacji tych obowiązków; 4) szczegółowe wymagania dotyczące sposobu udostępniania zestawień w punktach sprzedaży produktów.

     22. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem Dz.U.2003.35.308 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 1. Rozporządzenie określa wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku, do których są obowiązani zarządzający drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem, wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów, oraz ustala przypadki, w których wymagane są: 1) ciągłe pomiary poziomów wskazanych substancji lub energii w środowisku; 2) okresowe pomiary poziomów wskazanych substancji lub energii w środowisku; 3) referencyjne metodyki wykonywania pomiarów; 4) kryteria lokalizacji punktów pomiarowych; 5) sposoby ewidencjonowania wyników przeprowadzonych pomiarów.

     23. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji Dz.U.2003.18.164 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 177 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

     24. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości Dz.U.2002.122.1055 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

     25. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych Rozporządzenie wydane na podstawie art. 210 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Rozporządzenie określa wysokość opłat rejestracyjnych, których wniesienie jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

     26. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Dz.U.2002.58.535 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 248 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

     27. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku Dz.U.2003.104.970 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 253 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Rozporządzenie określa wymagania, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku, zwany dalej „raportem o bezpieczeństwie”, opracowywany przez prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zwany dalej „zakładem”.

     28. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze Dz.U.2003.131.1219 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 260 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska § 1. 1. Rozporządzenie określa wymagania, jakim powinny odpowiadać: 1) wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy, zwany dalej „planem wewnętrznym”, 2) zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy, zwany dalej „planem zewnętrznym” - opracowywane w celu zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutków poważnej awarii przemysłowej, zwanej dalej „awarią”. 2. Wymagania obejmują: 1) formę sporządzenia planów; 2) zakres zagadnień, które powinny 29. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dz.U.2002.78.712 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 267 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości o: 1) zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o aktualizowanym corocznie rejestrze substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach zlokalizowanych na obszarze właściwości miejscowej komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, 2) zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji ustalającej grupy zakładów o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku, których zlokalizowanie w niedużej odległości od siebie może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przemysłowej lub pogłębić jej skutki, 3) zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach, 4) przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich zmianach, 5) instrukcjach o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii. 30. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych Dz.U.2005.252.2128 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 31. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska Dz.U.2005.260.2176 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Rozporządzenie określa jednostkowe stawki opłat za: 1) gazy lub pyły wprowadzane do powietrza; 2) substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi; 3) wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi; 4) umieszczenie odpadów na składowisku; 5) pobór wody podziemnej; 6) pobór wody powierzchniowej śródlądowej; 7) powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni, z których wprowadzane są do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne; 8) każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, jeżeli średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1 500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu. 32. OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 6 września 2005 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2006 M.P.2005.53.734 Obwieszczenie wydane na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 33. OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 września 2005 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2006 Obwieszczenie wydane na podstawie art. 291 ust. 2 w związku z art. 312 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 34. OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2006 M.P.2005.74.1040 Obwieszczenie wydane na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 35. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia organów odpowiadających za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w jednostkach wojskowych i innych jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych Dz.U.2004.94.917 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 385 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Rozporządzenie określa: 1) organy odpowiadające za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w jednostkach wojskowych i innych jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych; 2) zakres odpowiedzialności jednostek podległych i nadzorowanych za przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska; 3) kompetencje organów odpowiadających za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w jednostkach wojskowych i innych jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych; 4) formę, zakres, układ, techniki i terminy przedstawiania przez jednostki wojskowe i inne jednostki organizacyjne podporządkowane Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane informacji o istotnym znaczeniu dla zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. 36. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu funkcjonowania Państwowej Rady Ochrony Środowiska Dz.U.2002.77.702 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 393 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 37. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 października 2005 r. w sprawie sposobu przekazywania informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz wzorów tych informacji Dz.U.2005.225.1935 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 415 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 38. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozporządzenie wydane na podstawie art. 416 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 39. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dz.U.2002.230.1934 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 417 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanego dalej „Narodowym Funduszem”, oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwanych dalej „wojewódzkimi funduszami”, w tym: 1) podstawy gospodarki finansowej; 2) zawartość rocznych planów finansowych; 3) terminy opracowywania rocznych planów finansowych; 4) rodzaje kosztów wchodzących w koszty działalności; 5) sposób ustalania wyniku finansowego; 6) sposób zwiększania i zmniejszania funduszu statutowego i funduszu rezerwowego; 7) wymagania dotyczące sprawozdawczości finansowej. 40. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie rodzajów instalacji, dla których prowadzący mogą ubiegać się o ustalenie programu dostosowawczego Dz.U.2003.80.731 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 425 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 41. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego Dz.U.2003.67.631 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 430 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 42. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości wynagrodzenia członków komisji negocjacyjnej Dz.U.2003.52.466 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 437 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 43. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Art. 1. 1. Ustawa określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 44. UCHWAŁA Nr 219 RADY MINISTRÓW z dnia 29 października 2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami M.P.2003.11.159 ( Uchwała wydana na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 45. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów Dz.U.2003.61.549 ( 46. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami Dz.U.2006.49.356 Rozporządzenie wydane na podstawie art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Prawo ochrony środowiska

Słowa kluczowe: prawo ochrony środowiska Warszawa, adwokat prawo ochrony środowiska Warszawa, prawo ochrony środowiska kancelaria adwokacka, kancelaria adwokacka Warszawa, adwokat Warszawa, adwokat Warszawa centrum, ochrona środowiska adwokat Warszawa, ochrona środowiska

Zobacz inne usługi z kategorii > Prawo
Prawo Rodzinne i Opiekuńcze, rozwód w Warszawie Prawo administracyjne Prawo autorskie Prawo cywilne Prawo karne, karne-skarbowe Prawo pracy Prawo spadkowe Prawo wekslowe Prawo ochrony środowiska Prawo energetyczne Prawo budowlane Prawo bankowe Prawo handlowe, prawo spółek Prawo transportowe Prawo lokalowe Prawo medyczne Prawo farmaceutyczne Prawo rolne Prawo spółdzielcze Prawo papierów wartościowych