Prawo handlowe, prawo spółek

Adwokat Remigiusz Gołębiowski

Podkreślenie Adwokata

kom: 601 935 001

PL UK DE IT FR ES NO NL JP JP

Prawo handlowe, prawo spółek

     Wybór formy w jakiej prowadzona jest działalność gospodarcza jest jednym z pierwszych kroków, a zarazem jednym z najważniejszych przy planowaniu przedsięwzięcia biznesowego. Od decyzji w tym zakresie zależy między innymi:

         1. rozkład ryzyka i odpowiedzialności majątkowej związanej z prowadzonym przedsiębiorstwem;

         2. rozkład praw i obowiązków poszczególnych wspólników zawiązujących spółkę;

         3. kwestie własnościowe związane z przedmiotami służącymi do prowadzenia działalności
         gospodarczej;

         4. pozyskanie kapitału z rynku w celu zwiększenia rozmiarów prowadzonej działalności;

         5. wysokość zobowiązań podatkowych wspólników i spółki

     Prowadząc działalność gospodarczą jako jednoosobowy przedsiębiorca ponosi się osobistą, pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za zaciągane zobowiązania. Jednocześnie zachowuje się pełną kontrolę nad prowadzonym przedsiębiorstwem, podejmuje wszystkie istotne decyzje za które ponosi odpowiedzialność. Taka forma prowadzenia działalności jest odpowiednia dla niewielkich przedsiębiorstw opartych na wiedzy i pracy właściciela. Dla przedsięwzięć gospodarczych o większych rozmiarach, gdzie ryzyko odpowiedzialności zwiększa się, a poza tym konieczne jest stworzenie odpowiedniej struktury zarządzającej i kontrolującej, właściwe wydają się być formy organizacyjne omówione poniżej.

     Decydując się na prowadzenie działalności opartej na wiedzy, pracy i kapitale kilku osób można podjąć decyzję o prowadzeniu działalności gospodarczej w formie spółki jawnej. Spółka jawna jest tzw. „ułomną osobą prawną”, może we własnym imieniu zaciągać zobowiązania, nabywać prawa (w tym prawo własności nieruchomości), pozywać i być pozywaną. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki podlega ograniczeniu w stosunku do odpowiedzialności osób indywidualnie prowadzonych działalność gospodarczą. Wspólnicy mogą przenieść na spółkę własność np. maszyn i urządzeń, które służą do prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby wykonujące wolne zawody takie jak zawód adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego mogą założyć spółkę partnerską, w której w jeszcze inny sposób są uregulowane kwestie odpowiedzialności i wzajemnych relacji wspólników. Partner nie odpowiada bowiem za zobowiązania innego partnera związane z wykonywaniem przez tego partnera wolnego zawodu. W spółce partnerskiej można również powołać zarząd, który zajmie się sprawami ogólnoorganizacyjnymi i reprezentowaniem spółki, a partnerzy będą wykonywać w niej wolny zawód.

     Dla prowadzenia przedsiębiorstwa w dużym rozmiarze najlepszym wyborem może się okazać spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna. Obie są spółkami kapitałowymi i mają osobowość prawną, a w obrocie występują jako odrębne od wspólników podmioty praw i obowiązków. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna są reprezentowane na zewnątrz przez zarząd, konieczne może okazać się również powołanie komisji rewizyjnej lub rady nadzorczej. Wspólnicy (akcjonariusze) nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Sprawują kontrolę nad działalnością zarządu (choć mogą wchodzić w jego skład) poprzez walne zgromadzenie wspólników (akcjonariuszy), komisję rewizyjną lub radę nadzorczą. Są to podmioty, które wymagają stworzenia odpowiedniej struktury, podzielania obowiązków działy.

     Decyzja co do wyboru określonej formy prawnej może być również uzależniona od określonego zamierzenia biznesowego. Jeżeli jeden ze wspólników (akcjonariuszy) jest twórcą określonego pomysłu biznesowego lub w oparciu o jego właściwości osobiste lub renomę budowane jest przedsiębiorstwo, a pozostali uczestnicy mają dostarczyć jedynie kapitału z którego w przyszłości będą czerpać korzyści w postaci prawa do zysku spółki czy dywidendy, a nie chcą brać udziału w zarządzaniu spółką, wówczas najlepszym rozwiązaniem może się okazać powołanie spółki komandytowej, komandytowo – akcyjnej lub akcyjnej. W takiej spółce komandytariusze lub akcjonariusze nie mają prawa prowadzenia spraw spółki. Z uwagi na to, że zainwestowali w spółce określony kapitał, mają jednak prawo do podejmowania określonych decyzji w spółce.

     Wreszcie decyzja co do wyboru formy prawnej może być uzależniona od chęci optymalizacji zobowiązań podatkowej na gruncie podatków dochodowych. W spółkach osobowych (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo – akcyjna) podatek dochodowy jest płacony przez wspólników. W zależności od tego czy wspólnikiem będzie osoba fizyczna czy inna spółka kapitałowa będzie to podatek dochodowy od osób fizycznych lub podatek dochodowy od osób prawnych. Natomiast w spółkach kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) na pierwszym etapie spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, który jest płacony od wypracowanego przez spółkę zysku. Natomiast w dalszej kolejności, w razie podjęcia przez wspólników (akcjonariuszy) uchwały o wypłacie dywidendy, dywidenda ta jest ponownie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dywidenda wspólnika będącego osoba fizyczną) lub podatkiem dochodowym od osób prawnych (dywidenda wspólnika będącego spółką kapitałową).

     Jednakże, na gruncie polskiego prawa podatkowego możliwe są rozwiązania pozwalające na dokonanie tzw. „optymalizacji podatkowej”. Polega ona na powołaniu takiego rodzaju spółki oraz takiego ukształtowania układu zysku pomiędzy poszczególnymi wspólnikami, że powstające w ten sposób obciążenia podatkowe wspólników są najmniejsze.

     W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, Kancelaria świadczy usługi w następującym zakresie:

Prawo handlowe, prawo spółek

Słowa kluczowe: prawo handlowe Warszawa, adwokat prawo handlowe Warszawa, prawo handlowe kancelaria adwokacka, kancelaria adwokacka Warszawa, adwokat Warszawa, adwokat Warszawa centrum, prawo handlowe adwokat Warszawa, prawo handlowe kancelaria adwokacka Warszawa, prawo

Zobacz inne usługi z kategorii > Prawo
Prawo Rodzinne i Opiekuńcze, rozwód w Warszawie Prawo administracyjne Prawo autorskie Prawo cywilne Prawo karne, karne-skarbowe Prawo pracy Prawo spadkowe Prawo wekslowe Prawo ochrony środowiska Prawo energetyczne Prawo budowlane Prawo bankowe Prawo handlowe, prawo spółek Prawo transportowe Prawo lokalowe Prawo medyczne Prawo farmaceutyczne Prawo rolne Prawo spółdzielcze Prawo papierów wartościowych