Odszkodowania

Adwokat Remigiusz Gołębiowski

Podkreślenie Adwokata

kom: 601 935 001

PL UK DE IT FR ES NO NL JP JP

Odszkodowania - Adwokat z Warszawy

Kancelaria Adwokacka adw. Remigiusza Gołębiowskiego w Warszawie zajmuje się reprezentowaniem interesów Klientów w szeroko rozumianych postępowaniach o odszkodowanie. Kancelaria zapewnia skuteczne dochodzenie należności tytułem odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty na przyszłość. Wieloletnie doświadczenie Kancelarii w tej dziedzinie, pozwala na uzyskanie na rzecz Klientów – Poszkodowanych oraz rodzin osób poszkodowanych, wysokich należności, które stanowią godną rekompensatę za wyrządzoną szkodę, krzywdę, cierpienie a także zapewniają Poszkodowanym możliwość dalszego, często bardzo kosztownego leczenia.

Kancelaria odszkodowawcza oferuje profesjonalną i kompleksową pomoc prawną na etapie przedsądowym tj. w postępowaniu likwidacyjnym, a także zapewniamy reprezentowanie interesów Klienta przez wysoce wyspecjalizowanych adwokatów i prawników na każdym etapie postępowania sądowego, a więc w obydwóch instancjach a także w postępowaniu przed Sądem Najwyższym. Dodatkowo Klient ma możliwość udzielenia pełnomocnictwa w sprawie na każdym jej etapie. Wobec czego, może powierzyć Kancelarii prowadzenie sprawy o odszkodowanie po zakończeniu postępowania likwidacyjnego, a nawet po wydaniu wyroku przez sąd I instancji.

Kancelaria gwarantuje rzetelne prowadzenie sprawy na każdym jej etapie mając na uwadze indywidualne dobro i potrzeby każdego Klienta. Na etapie przedsądowym Kancelaria przygotowuje zgłoszenie szkody, odwołania od decyzji Ubezpieczyciela oraz wezwanie do zapłaty podmiotu odpowiedzialnego za szkodę. Kancelaria podejmuje wszelkie możliwe kroki celem wynegocjowania dla Klienta korzystnych warunków ugody, bez konieczności prowadzenia postępowania sądowego. Natomiast w razie braku kompromisowego zakończenia negocjacji z podmiotem odpowiedzialnym za szkodę, Kancelaria zapewnia profesjonalne prowadzenie całego postępowania sądowego, w tym w szczególności złożenia pozwu, zastrzeżeń do opinii biegłych sądowych, wszelkich innych pism procesowych oraz środków odwoławczych (zażaleń, apelacji), a także osobiste stawiennictwo na każdym terminie rozprawy.

Powierzenie Kancelarii Adwokackiej adw. Remigiusza Gołębiowskiego w Warszawie kwestii prawnych pozwala Poszkodowanemu, który dozna uszczerbku na zdrowiu, na skupieniu się nad przebiegiem leczenia, rekonwalescencją, rehabilitacją, niejednokrotnie koniecznością przekwalifikowania i zmianą pracy na skutek doznanego uszczerbku na zdrowiu. Nadto uzyskanie renty pozwala na zagwarantowanie spokoju z zakresie materialnym i zaspokojeniu wszystkich potrzeb w przyszłości w tym leków, zabiegów medycznych, rehabilitacji, sprzętu medycznego, opieki osób trzecich.

Natomiast powierzenie Kancelarii prowadzenia procesu o odszkodowanie na mieniu (np. z tytułu uszkodzonego pojazdu mechanicznego, budynku itp.), bezumownego korzystania z nieruchomości z powodu istniejących na nieruchomości przyłączy podziemnych jak i nadziemnych oraz nieudanego wyjazdu, pozwala na uzyskanie pełnego odszkodowania za wyrządzoną szkodę bez konieczności osobistego angażowania Klienta w sprawę z całkowitym przejęciem obowiązku uzyskania odszkodowania przez Kancelarię.

W jakich przypadkach pomagamy dochodzić odszkodowań?

Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowania z tytułu:

Z tytułu odszkodowania Kancelaria Adwokacka dochodzi należności na pokrycie kosztów np.:

Zadośćuczynienia i renty

Koniecznym jest podniesienie, że Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę każdego Klienta. Dlatego przy szkodach na osobie, Kancelaria dochodzi obok roszczenia o odszkodowanie również roszczenia o zadośćuczynienie oraz o rentę na zwiększone potrzeby.

Zadośćuczynienie stanowi pieniężną rekompensatę za krzywdę i cierpienie, które jest następstwem doznanego uszczerbku na zdrowiu. Podstawą prawną żądania zadośćuczynienia jest art. 445 § 1 k.c. w zw. z art. 444 § 1 k.c. Przy ustaleniu wysokości zadośćuczynienia sąd uwzględnia kilka najistotniejszych kwestii, takich jak: rozmiar cierpień fizycznych związanych z zaistnieniem wypadku, długotrwałość leczenia, rokowania na przyszłość, a także wiek Poszkodowanego.

Zadośćuczynienia można dochodzi w sytuacji np.:

Renta na zwiększone potrzeby, o której stanowi art. 444 § k.c., ma na celu wynagrodzenie szkody polegającej na konieczności ponoszenia przez Poszkodowanego w przyszłości stałych wydatków, które są skutkiem doznanego uszczerbku na zdrowiu. W ramach renty można uzyskać należność na pokrycie np.

Odszkodowania

Słowa kluczowe: odszkodowania Warszawa, kancelaria odszkodowania Warszawa, kancelaria odszkodowawcza warszawa, kancelaria prawna odszkodowania warszawa, kancelaria adwokacka odszkodowania warszawa

Zobacz inne usługi z kategorii > Odszkodowania
Odszkodowania Wywłaszczenie i odszkodowania za nieruchomości Odszkodowania komunikacyjne - adwokat Łódź, Warszawa