601 935 001
Usługi

Europejski nakaz zapłaty

Kancelaria Adwokacka adw. Remigiusza Gołębiowskiego świadczy kompleksową pomoc prawną w obszarze prawa prywatnego oraz prawa publicznego. W ramach naszej działalności zawodowej świadczymy usługi z zakresu prawa cywilnego (w tym spadkowego i rodzinnego), prawa gospodarczego i handlowego, prawa pracy, prawa karnego oraz licznych dziedzin szeroko pojętego prawa administracyjnego.

Pomagamy uzyskać europejski nakaz zapłaty!

Nasza kancelaria zapewnia fachowe doradzctwo w przypadku wydania europejskiego nakazu zapłaty. Zapraszamy na spotkanie z naszym adwokatem, który pomoże Państwu wysunąć pozew o wydanie takiego nakazu, bądź uporać się w przypadku sprzeciwu.

Poza pomocą w przypadku sytuacji związanych z uzyskaniem europejskiego nakazu zapłaty nasza kancelaria adwokacka obejmuje następujące zagadnienia:

Doradzimy w kwestii:

 • Pozwu oraz sprzeciwu od europejskiego nakazu zapłaty.
 • Postępowania egzekucyjnego oraz uchyleniu procedury exequatur
 • Odmowie wykonania

Kancelaria świadczy również usługi związane z:

Prawo zobowiązań:

 • sprawy o zapłatę;
 • sprawy odszkodowawcze (m. in. błędy lekarskiej, wypadki komunikacyjne);
 • bezpodstawne wzbogacenie;
 • analiza i sporządzanie umów;
 • zabezpieczenie wykonywania umów.

Prawo spadkowe:

 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • dział spadku;
 • przyjęcie i odrzucenie spadku;
 • zabezpieczenia spadku i spis inwentarza
 • ważność testamentów;
 • umowy dotyczące spadku;
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia;
 • wydziedziczenie;
 • zachowek.

Prawo rodzinne:

 • rozwody;
 • separacje;
 • unieważnienie małżeństwa i stwierdzenie nieistnienia małżeństwa;
 • zawieranie umów majątkowych małżeńskich (intercyzy);
 • podział majątku małżeńskiego;
 • alimenty;
 • ustalanie pochodzenia dziecka (ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa);
 • władza rodzicielska;
 • kontakty z dzieckiem (w tym kontakty transgraniczne i uprowadzenie dziecka za granicę).

Ochrona dóbr osobistych:

 • ochrona dóbr osobistych osób fizycznych (m. in. dobre imię, wizerunek, prywatność);
 • ochrona dóbr osobistych osób prawnych;
 • naruszenie dóbr osobistych w mediach i Internecie;
 • zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.

Prawo procesowe:

 • sporządzenie pism procesowych;
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi (sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi) i przed Sądem Najwyższym;
 • egzekucja należności pieniężnych i niepieniężnych;
 • egzekucja z nieruchomości.

Prawo spółek:

 • otwieranie działalności gospodarczej w Polsce;
 • tworzenie spółki cywilnej i spółek handlowych;
 • reprezentacja w postępowaniach rejestrowych;
 • doradztwo w ramach bieżącej działalności spółki;
 • reprezentacja w sprawach wynikających ze stosunku spółki (m. in. odpowiedzialność odszkodowawcza członków organów za szkody wyrządzone spółce, wzruszanie uchwał organów spółek);
 • obsługa prawna zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, rad nadzorczych i zarządów;
 • odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu sp. z o.o. za zobowiązania spółki;
 • zbywanie udziałów w spółkach;
 • transformacje spółek (łączenie, podział, przekształcenia);
 • likwidacje spółek.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • spory pracodawców i pracowników;
 • zapłata wynagrodzenia za pracę;
 • rozwiązywanie stosunku pracy (za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia);
 • zakaz konkurencji;
 • kontrakty menadżerskie;
 • emerytury i renty;
 • BHP w miejscu pracy;
 • wypadki przy pracy;
 • choroby zawodowe;
 • świadczenia z tytułu ojcostwa i macierzyństwa.

Prawo wekslowe:

 • sporządzanie weksli (w tym weksli in blanco);
 • poręczenia wekslowe;
 • zbywanie weksli;
 • dochodzenie roszczeń z weksla;
 • ważność weksla;
 • fałszowanie weksli i oszustwa z wykorzystaniem weksli.

Prawo własności intelektualnej:

 • ochrona praw autorskich;
 • ochrona znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, patentów i wzorów użytkowych;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu praw autorskich, praw pokrewnych i praw własności przemysłowej;
 • umowy licencyjne;
 • zbywanie majątkowych praw autorskich;
 • czyny nieuczciwej konkurencji.

Prawo upadłościowe i naprawcze:

 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości (w tym tzw. upadłości konsumenckiej);
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Prawo nieruchomości, lokalowe i spółdzielcze:

 • zbywanie nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych;
 • ustanawianie odrębnej własności lokali;
 • umowy deweloperskie;
 • najem i dzierżawa;
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
 • eksmisje;
 • immisje i ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości;
 • wywłaszczenia;
 • hipoteki;
 • urządzanie ksiąg wieczystych i uzgadnianie ich treści z rzeczywistym stanem prawnym;
 • znoszenie współwłasności;
 • podział i scalanie nieruchomości;
 • obsługa działalności wspólnot mieszkaniowych;
 • zaskarżanie uchwał spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
 • wykup lokali komunalnych;
 • przekształcania użytkowania wieczystego we własność;
 • aktualizacja opłat rocznych i opłaty adiacenckie;
 • ustanawianie służebności.

Służebność przesyłu:

 • ustanawianie służebności przesyłu za wynagrodzeniem;
 • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych (np. elektrownie, gazownie, wodociągi);
 • rekompensaty za szkody związane z budową urządzeń przesyłowych (np. gazociąg, linie wysokiego napięcia).

Prawo administracyjne:

 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej i samorządowej;
 • reprezentacja w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania zezwoleń, pozwoleń, licencji i koncesji;
 • sporządzanie pism, wniosków, podań, odwołań i skarg na decyzje organów administracyjnych;
 • opinie prawne, analizy i doradztwo w zakresie prawa administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego.

Prawo budowlane:

 • decyzje o warunkach zabudowy i uzgodnienia potrzebne do realizacji procesu budowlanego;
 • pozwolenia na budowę;
 • pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych;
 • zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
 • samowole budowlane;
 • rozbiórka obiektów budowlanych;
 • umowy o roboty budowlane;
 • podwykonawstwo;
 • nadzór inwestorski.

Prawo transportowe:

 • umowy przewozu i spedycji w krajowym i międzynarodowym przewozie towarów;
 • dochodzenie frachtu za usługę transportową;
 • odpowiedzialność za zniszczenie lub utratę przesyłki i za opóźnienie w dostawie;
 • ubezpieczenie przesyłki;
 • likwidacja nieodebranych przesyłek;
 • licencje na przewóz drogowy;
 • elektroniczny system poboru opłat viaTOLL;
 • wypadki komunikacyjne;
 • wykroczenia drogowe.

Kolejnictwo:

 • krajowa i międzynarodowa sprzedaż taboru kolejowego, części zamiennych dla kolei oraz elementów infrastruktury kolejowej;
 • produkcja taboru kolejowego, części zamiennych dla kolei oraz elementów infrastruktury kolejowej oraz wprowadzania produktów do obrotu na terenie Polski;
 • krajowy i międzynarodowy przewozu towarów i osób drogą kolejową;
 • dostępu do infrastruktury kolejowej i zarządzania infrastrukturą kolejową;
 • prowadzenia działalności reglamentowanej na kolei;
 • inwestycje budowlane w związku z działalnością kolejową.

Prawo energetyczne:

 • wytwarzanie, obrót, przesył i dystrybucja energii elektrycznej oraz ciepła;
 • nabywanie i użytkowanie infrastruktury przesyłowej;
 • dostępu stron trzecich do sieci i urządzeń kluczowych oraz obowiązku udostępniania infrastruktury energetycznej i przyłączania odbiorców do sieci;
 • pozyskiwanie surowców energetycznych.

Prawo ochrony środowiska:

 • uzyskiwanie decyzji środowiskowych;
 • dochodzenie odszkodowań w związku z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska;
 • gospodarka odpadami;
 • emisja gazów lub płynów, odprowadzanie ścieków;
 • ochrona przed hałasem i promieniowaniem;
 • reprezentacja w postępowania administracyjnych dotyczących nałożenia kar z tytułu naruszenia przepisów o ochronie środowiska lub ochronie przyrody.

Prawo bankowe:

 • umowy rachunków bankowych;
 • kredyty;
 • leasing;
 • factoring, forfaiting i outsourcing;
 • rozliczenia pieniężne za pośrednictwem rachunków bankowych;
 • poręczenia i zabezpieczenia w obrocie bankowym (w tym gwarancje i akredytywy).

Prawo medyczne:

 • odszkodowania za błędy medyczne (w tym zadośćuczynienia i renty);
 • odpowiedzialność karna za błędy medyczne;
 • naruszenie dóbr osobistych pacjentów i lekarzy;
 • odpowiedzialność zawodowa lekarzy;
 • przymusowe poddawanie leczeniu i wykonywanie zabiegów bez zgody pacjenta;
 • działalność zakładów opieki zdrowotnej.

Prawo farmaceutyczne:

 • obrót lekami, dystrybucja i import równoległy;
 • dopuszczanie produktów leczniczych do obrotu;
 • refundacji leków;
 • wstrzymywanie i wycofywanie produktów z obrotu;
 • reklama i promocja produktów leczniczych;
 • badania kliniczne.

Prawo rolne:

 • obrót nieruchomościami rolnymi;
 • przekształcanie gruntów rolnych i zmiana ich przeznaczenia;
 • kontraktacja, dostawa, sprzedaż, skup i przechowywanie produktów rolnych;
 • tworzenie grup producentów rolnych;
 • szkody łowieckie i szkody wyrządzone przez zwierzęta;
 • spory sąsiedzkie;
 • reprezentacja w postępowaniach przed ARiMR, ANR, ARR i Inspektorem Weterynarii;
 • spory dotyczące dotacji i subwencji.

Prawo podatkowe:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych;
 • podatek od spadków i darowizn;
 • podatek dochodowy od osób fizycznych (w szczególności nieujawnione źródła dochodu);
 • podatek dochodowy od osób prawnych;
 • akcyza (w szczególności akcyza od nabycia samochodów);
 • podatek od towarów i usług.

Prawo karne:

 • odpowiedzialność karna za błędy medyczne;
 • katastrofy budowlane i odpowiedzialność za wypadki na budowie;
 • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (w szczególności wypadki drogowe);
 • naruszenie nietykalności cielesnej;
 • przestępstwa przeciwko rodzinie;
 • przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • łapownictwo, płatna protekcja, przyjmowanie korzyści majątkowych, przekroczenie uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych lub zawodowych;
 • składanie fałszywych zeznań, poświadczenie nieprawdy, podrabianie i przerabianie dokumentów;
 • oszustwa, wyłudzenia i inne przestępstwa przeciwko mieniu;
 • pranie, pieniędzy, fałszowanie pieniędzy oraz papierów wartościowych;
 • inne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 • przestępstwa karno – skarbowe;
 • reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym w charakterze obrońcy lub pełnomocnika;

Sporządzanie środków zaskarżenia:

 • zażaleń, apelacji i kasacji;
 • odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;
 • sporządzanie wniosków o ułaskawienie.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy:

 • reprezentacja w postępowaniach karnych dotyczących prania pieniędzy;
 • realizacja ustawowych obowiązków instytucji obowiązanych i odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków;
 • rejestracja transakcji podejrzanych i ponadprogowych;
 • analiza oceny ryzyka;
 • opracowywanie i wdrażanie procedur wewnętrznych;
 • reprezentacja w postępowaniach prowadzonych przez GIIF;
 • wstrzymywanie transakcji i blokady rachunków.

Obrót prywatnoprawny z zagranicą:

 • uznawanie i wykonywanie w Polsce zagranicznych orzeczeń;
 • tworzenie i opiniowanie umów w stosunkach transgranicznych;
 • prowadzenie negocjacji handlowych w sprawach międzynarodowych;
 • pomoc w dochodzeniu należności od podmiotów zagranicznych;
 • rozwody i stosunki rodziców z dziećmi w sprawach transgranicznych.

Dochodzenie należności od podmiotów zagranicznych:

 • dochodzenie roszczeń w europejskim postępowaniu nakazowym i w trybie zwykłym procesowym;
 • pomoc przy wszczęciu egzekucji poza granicami kraju.
 • uzyskiwanie Europejskiego Nakazu Zapłaty;

Europejski Nakaz Zapłaty umożliwia ściągnięcie sumy pieniężnej od dłużnika zagranicznego bez dokonywania dodatkowych procedur sądowych. Oferujemy kompleksową pomoc w celu uzyskania Europejskiego Nakazu Zapłaty poprzez m.in. napisanie pozwu oraz przejście przez pozostałe formalności.

 

Prawo holenderskie:

 • obsługa prawna klientów zamieszkałych w Holandii;
 • pomoc prawna dla klientów niderlandzkojęzycznych przebywających w Polsce;
 • przygotowywanie opinii dotyczących prawa holenderskiego.

Prawo niemieckie:

 • obsługa prawna klientów zamieszkałych w krajach niemieckojęzycznych;
 • pomoc prawna dla klientów niemieckojęzycznych przebywających w Polsce;
 • przygotowywanie opinii dotyczących prawa niemieckiego.

Prawo norweskie:

 • obsługa prawna klientów zamieszkałych w Norwegii;
 • pomoc prawna dla klientów norweskojęzycznych przebywających w Polsce;
 • przygotowywanie opinii dotyczących prawa norweskiego.