601 935 001

Sprawy Karne

     Kancelaria Adwokacka „Law Offices” adw. Remigiusz Gołębiowski oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie doradztwa w sprawach karnych, sporządzania pism procesowych i reprezentacji w postępowaniach karnych, karnych – skarbowych oraz w sprawach o wykroczenia. Świadczymy szereg usług zależnie od szczególnych potrzeb Klienta każdorazowo zwracając uwagę na indywidualne podejście do powierzanej nam sprawy. Specyfika spraw karnych wymaga wyjątkowej dyskrecji oraz wrażliwości na swoiste problemy naszych Klientów, które zawsze respektujemy w najwyższym stopniu.

     Podejmujemy się prowadzenia spraw już na etapie postępowania wyjaśniającego, następnie w pełni angażujemy się w reprezentację i fachową pomoc prawną w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym. Prawnicy Kancelarii wcielają się różne role procesowe, zależnie od charakteru sprawy i oczekiwań naszych Mocodawców, w szczególności występujemy jako obrońcy podejrzanych, oskarżonych i obwinionych, a także jako pełnomocnicy pokrzywdzonych oraz oskarżycieli posiłkowych. Godnie i efektywnie reprezentujemy interesy naszych Klientów przed organami ścigania w toku śledztw i dochodzeń, m.in. przed Prokuraturą, Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurem Śledczym, czy Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Występujemy w postępowaniach jurysdykcyjnych przed sądami wszystkich rzędów, także w postępowaniach przed Sądem Najwyższym. Z drugiej strony podejmujemy się sporządzania profesjonalnych zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, jak również oferujemy zastępstwo procesowe oskarżycielom prywatnym, posiłkowym oraz subsydiarnym.

     Towarzyszmy naszym Klientom przy przeprowadzaniu czynności dowodowych, w tym w szczególności wspieramy oraz bronimy interesów podczas przesłuchań dokonywanych przez organy ścigania. Pomagamy osobom tymczasowo aresztowanym skrócić okres pobytu w jednostce penitencjarnej, zwłaszcza zamieniając izolację na inny środek zapobiegawczy. W razie potrzeby nie ograniczamy się do prowadzenia postępowań karnych w postępowaniu przed sądem powszechnym, ale także monitorujemy przebieg postępowania wykonawczego. Dokonujemy czynności mających na celu odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności lub zapadnięcia przerwy w czasie jej wykonywania. Pomagamy uzyskać warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności oraz na życzenie Mocodawców sporządzamy wnioski o ułaskawienie. Podejmujemy się prowadzenia spraw osób dochodzących odszkodowania od Skarbu Państwa za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, jak również świadczymy usługi z zakresu dochodzenia roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym.

     Podejmujemy się obrony i reprezentacji interesów obcokrajowców, przeciwko którym toczy się postępowanie karne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub którzy w takim postępowaniu uczestniczą na zasadach pokrzywdzonego bądź oskarżyciela posiłkowego. Zajmujemy się również sprawami obywateli polskich biorących udział w postępowaniach karnych poza granicami kraju, organizując kompleksową pomoc prawną na obczyźnie, jak i na terenie Polski. Ponadto świadczymy usługi prawne związanych ściślej z prawem międzynarodowym, tj. prowadzimy sprawy dotyczące ekstradycji, europejskiego nakazu aresztowania, listów żelaznych, jak i dochodzenia roszczeń oraz obrony praw przed międzynarodowymi sądami i trybunałami.

     W toku prowadzonej działalności, zdobywania wieloletniego doświadczenia, wzbogacania naszego zespołu o kolejnych wziętych karników i odnosząc dalsze sukcesy na polu zawodowym wyspecjalizowaliśmy się w prowadzeniu szeregu rodzajów spraw. W spektrum naszych szczególnych zainteresowań pozostają kwestie odpowiedzialności za przestępstwa:

  • przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym;
  • przeciwko czci i nietykalności cielesnej;
  • łapownictwa, płatnej protekcji, przyjmowania korzyści majątkowych, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych lub zawodowych;
  • składania fałszywych zeznań, poświadczenia nieprawdy, podrabiania i przerabiania dokumentów;
  • oszustw, wyłudzeń, prania brudnych pieniędzy, fałszowania pieniędzy oraz papierów wartościowych i inne przeciwko obrotowi gospodarczemu;
  • z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
  • oparte na błędach w sztuce lekarskiej lub na niewłaściwym wykonywaniu funkcji w budownictwie;
  • karno – skarbowe, nastawiając się przy tym na gruntowną i rzetelną analizę dokumentacji podatkowej, księgowej oraz finansowej.